ചിന്ന അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നു നോക്കാം.

ചിന്ന അപ്പം