വളരെ ഈസി ആയി ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം.