കയ്യിലുള്ള പച്ചക്കറികള്‍ കൊണ്ട് വെജിറ്റബിള്‍ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നു നോക്കാം

വെജിറ്റബിള്‍ കറി
Advertisement

Ingredients: Potato – 2, Cauliflower – 1 cup, Beans – 10-15, Carrot – 1, Capsicum – 1, Green Chilli – 3, Tomato – 1, Onion – 2, Curry leaf – 1 stem, Grated Coconut – 5 tbsp, Coriander Powder – 1½ tbsp, Chilli Powder – ½ tsp, Turmeric Powder – ½ tsp, Pepper Powder – ¼ tsp, Garam Masala – 1 tsp, Fennel Seed – 1 tsp, Green Cardamom – 4, Cashew nut – 8, Salt to taste, Oil as needed. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. Courtesy: Biji’s Kitchen