വരിക്ക ചക്ക പഴം പൊരി അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ കാണാം.

പഴം പൊരി
Advertisement

വരിക്ക ചക്ക പഴം പൊരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ. ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. Courtesy: LINUPHYSIO’S WORLD OF AMAZING VIDEOS