5 സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തികൾ Wheat പൊറോട്ട യുടെ അതെ രീതിയിൽ ചപ്പാത്തി 😋👌

5 സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തികൾ Wheat പൊറോട്ട യുടെ അതെ രീതിയിൽ ചപ്പാത്തി 😋👌

5 സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തികൾ Wheat പൊറോട്ട യുടെ അതെ രീതിയിൽ ചപ്പാത്തി 😋👌.5 വ്യത്യസ്തമായ വളരെ മൃദുലമായ ഇതളുകളോട് കൂടിയ ചപ്പാത്തികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം..? സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരുപാടുനേരം എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിശദമായി കാണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നമുക്ക്
March 18, 2020