5 ദിവസം വരെ കേടാകാതിരിക്കുന്ന കിടിലൻ മീൻ കറി

5 ദിവസം വരെ കേടാകാതിരിക്കുന്ന കിടിലൻ മീൻ കറി

(5 ദിവസം വരെ കേടാകാതിരിക്കുന്ന കിടിലൻ മീൻ കറി) fish / മീൻ – 1 kg Fish Tamarind/കുടo പുളി – 2 nos Garlic/ വെളുത്തുള്ളി – 10 Ginger / ഇഞ്ചി -വലിയ കഷ്ണം Shallet/ചെറു ളളി – 8 chillipowder /മുളക് പൊടി (പിരിയൻ or പാണ്ടിമുളക് ) – 4 –
July 13, 2020