.... ഏത് കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇത്രെയും ടേസ്റ്റിയായ മറ്റൊരു വിഭവം ഇല്ല

തലശ്ശേരി കണ്ണൂരുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്, ഡിന്നർ റെസിപ്പി ഒറോട്ടി ഇനി ഏവർക്കും രുചികരമായ തയ്യാറാകാം,…. ഏത് കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇത്രെയും ടേസ്റ്റിയായ മറ്റൊരു വിഭവം ഇല്ല

തലശ്ശേരി കണ്ണൂരുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്, ഡിന്നർ റെസിപ്പി ഒറോട്ടി ഇനി ഏവർക്കും രുചികരമായ തയ്യാറാകാം,…. ഏത് കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇത്രെയും ടേസ്റ്റിയായ മറ്റൊരു വിഭവം ഇല്ല.ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കി
February 6, 2020