ഹോട്ടല്‍ സ്റ്റയില്‍ ഗോബി മഞ്ചൂരിയന്‍ എങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കൂ

Advertisement

Cauliflower -1 small ,Finely chopped Big Onion-1, Big onion -1 (cubed), Green chilly-8(slices), Ginger- 1tbsp finely chopped, Garlic -1tbsp finely chopped, Spring onion white -1 tsp finely chopped, Celery-1 tsp finely chopped, Soya sauce-3-4 tbsp, Chilli sauce1tsp,Sugar-1tsp, Tomato Ketchup-3tbsp, Food colour -on pinch (opt),Vinegar-1/2 tsp, Capsicum-cubed 1/2 of 1, Spring onion greens – to garnish,Sesame Oil-1/2tsp, Oil-to fry ഇതുണ്ടാക്കുന്നവിധം താഴെ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ..ഇഷ്ട്ടമായാല്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുക.. കൂടുതല്‍ റെസിപ്പികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക.